Podmínky poskytnutí právní konzultace

Poskytovatelem konzultační služby v oblasti práva je advokátní kancelář Mgr. Marie Mikulíkové, advokátky, zapsané v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou č. osv. 14605, se sídlem Brno, Jakubské náměstí 580/4, PSČ 602 00, IČO: 01172301.

Právní konzultace v níže uvedeném rozsahu jsou poskytovány klientům – oprávněným zaměstnancům zaměstnavatelů – smluvních partnerů společnosti LIN&Partners s.r.o. bezplatně, neboť jsou jako tzv. pracovní benefit hrazeny příslušným zaměstnavatelem.

Každému klientovi – zaměstnanci je přiřazen specifický kód pro komunikaci s poskytovatelem. Podmínkou poskytnutí služby je sdělení platného kódu poskytovateli. Konzultační služba zahrnuje tyto formy poskytování konzultací: (i) telefonickou, (ii) prostřednictvím elektronické pošty.

Konzultační služby jsou poskytovány zpravidla s reakční dobou do 2 pracovních dnů, která běží od následujícího dne po obdržení/doručení dotazu.

Účelem služby je poskytnutí informací ohledně jednotlivých dotazů tak, aby oprávněný zaměstnanec získal základní přehled o svém stavu/svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu. Účelem konzultační služby je napomoci řešení konkrétního případu oprávněného zaměstnance, případně poskytnutí konkrétních rad a seznámení zaměstnance s jeho situací a případnými možnostmi, které se mu nabízí k řešení jeho problému/situace.

Konzultace je určeně výlučně oprávněnému zaměstnanci.

Konzultační služba v oblasti práva nezahrnuje zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajobu v trestních věcech, sepisování listin (např. žalob, smluv, vyjádření, trestních oznámení, jiných podání, atd.), zpracovávání právních rozborů, studium soudních spisů či podkladů k případům, konzultace v oblasti pracovního práva (není-li se zaměstnavatelem sjednáno jinak), a daní. S ohledem na charakter služby, tato neposkytuje komplexní právní poradenství a jakkoliv nemůže nahrazovat služby notářské, insolvenční, exekuční, advokátní kanceláře, apod. Právní konzultace rovněž nenahrazují poskytnutí komplexních právních služeb, neboť jejich účelem není plné vyřešení konkrétního případu oprávněného zaměstnance, ale základní seznámení oprávněného zaměstnance s jeho situací a případnými možnostmi, které se mu nabízí k řešení jeho problému/situace.

Právní konzultace jsou podávány na základě informací poskytnutých oprávněnými zaměstnanci, přičemž se předpokládá, že tyto informace jsou správné, a v rámci poskytování konzultačních služeb není potřeba je dále ověřovat. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za legalitu, věcnou správnost a smysluplnost rozhodnutí a instrukcí klienta. Konzultace jsou vyjádřením právních názorů poskytovatele získaných s vynaložením náležité péče; nelze však vyloučit jiný názor ze strany třetích osob, orgánů, soudů, apod. Konzultace a jejich výsledky jsou určeny pro výlučné použití příslušného uživatele a nesmí být předány třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Konzultace vycházejí z právního stavu platného v době poskytnutí služby.

Právní porady jsou informativního charakteru a bez jakékoliv garance výsledku, neboť jeho dosažení závisí zejména na činnosti oprávněného zaměstnance či jiných osobách, a dalších poskytovatelem neovlivnitelných skutečnostech.

Klienti berou na vědomí, že poskytovatel je oprávněn informovat LIN&Partners s.r.o. o fungování služby formou anonymního statistického přehledu. Přehled může obsahovat obecné kategorie problémů (např. oblast rodinného práva, právo nemovitostí, exekuce, insolvence, vymáhání pohledávek, trestní a přestupkové právo, správní právo, ochrana osobnosti, apod.), s nimiž se oprávnění zaměstnanci na konzultační službu obrátili.

Osobou poskytující právní konzultaci je shora uvedený advokát, příp. jiný advokát pověřený advokátní kanceláří či advokátní koncipient. V odůvodněných případech se mohou na poskytnutí právní služby dílčím způsobem podílet též další pracovníci advokátní kanceláře.

Konzultační činnost je poskytnutím právní služby ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. Subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelský sporů v oblasti sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora – www.cak.cz.

Poskytovatel postupuje při poskytování konzultace nestranně, nezávisle a jedná s řádnou péčí a svědomitě. Poskytovatel se při poskytování služeb řídí platnou právní úpravou a stavovskými předpisy České advokátní komory.

Poskytovatel odmítne poskytnutí konzultace, pokud by to bylo v rozporu s platnou právní úpravou, těmito podmínkami, mohlo by to vést k nezákonné činnosti, obcházení zákona nebo by bylo v rozporu s dobrými mravy či stavovskými předpisy České advokátní komory.

Poskytovatel zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním konzultace s výjimkou zákonem stanovených výluk.

Mgr. Marie Mikulíková, advokát