Informace o zpracování osobních údajů

Dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) 

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce  společnost LIN&Partners s.r.o., IČO: 27903001, se sídlem Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 125375, kontaktní údaje: adresa Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1, emailová adresa info@elassistant.com, telefonní kontakt +420 774 452 903 (dále jen „Správce“).
 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl Správcem ustanoven.
 3. Správce může zpracovávat osobní údaje nezbytné pro řádný výkon své činnosti.
 4. Osobním údajem jsou informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, na základě kterých lze osobu přímo či nepřímo identifikovat (zejména jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mail, IP adresa, pracovní zařazení, apod., vč. jejich pozdějších aktualizací). Předmětem zpracování, nevyžaduje-li to situace, nejsou citlivé osobní údaje. Správce z prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat i osobní údaje, a to zejména prostřednictvím cookies a/nebo pixelových tagů, které mj. mohou zahrnovat IP adresu, informace o cookies a features, doménu, typ prohlížeče, jazyk, stát, časové pásmo či navštívené webové stránky a informace o aktivitách na webových stránkách Správce nebo jím spravovaných webech, vč. cookies pro reklamu (cookies třetích stran). Soubory cookies lze vypnout v nastavení prohlížeče, avšak tím může být zapříčiněno nesprávné fungování některých služeb.
 5. Účel zpracování vychází z konkrétního případu zpracování, obecně jím je zejména poskytnutí požadované služby (poradenství) a informace o službách.
 6. Právním základem zpracování jsou především důvody dle čl. 6 odst. 1 písm. a) až c) Nařízení, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak.
 7. Příjemci a zpracovateli osobních údajů mohou být externí poskytovatelé služeb účetních, poskytovatelé právního/psychologického/finančního/zdravotního poradenství, poskytovatelé poskytující serverové, webové, cloudové nebo IT služby, jejichž totožnost bude sdělena na vyžádání, a dále zaměstnanci a spolupracovníci Správce.
 8. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP, ani mezinárodním organizacím, nebude-li v konkrétním případě nezbytné postupovat jinak (zejména stanoví-li to právní předpis nebo vykonatelné rozhodnutí).
 9. Osobní údaje budou uloženy v souladu s platnými právními předpisy po dobu, po kterou bude Správce poskytovat služby či plnit smlouvu a/nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů; půjde zpravidla nejdéle 5 let od ukončení/realizace konkrétního případu.
 10. Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování.
 11. Osobní údaje jsou získávány výhradně od subjektů údajů.
 12. V souvislosti se zpracováním osobních údajů májí subjekty údajů dle Nařízení především tato práva:
  1. na přístup k osobním údajům, vč. vyžádání potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou, či nejsou zpracovávány, a pokud ano, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou  zpřístupněny, plánovaná doba uložení, existence práva na opravu, výmaz, omezení  zpracování či práva vznést námitku proti zpracování, zdroje získání osobních údajů, a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. S tím souvisí právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů; její první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;
  2. na opravu a doplnění osobních údajů, kdy Správce bez zbytečného odkladu opraví nebo doplní nepřesné/chybějící osobní údaje;
  3. na výmaz osobního údaje dle čl. 17 Nařízení, zejména pokud již není potřebný pro zpracovávaný účel nebo je odvolán souhlas;
  4. na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 Nařízení, dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů;
  5. na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 Nařízení, kterému odpovídá zejména právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, právo, aby Správce údaje předal jinému správci;
  6. automatizované individuální rozhodování – tedy právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy;
  7. odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů byl-li právním základem zpracování důvod dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Výše popsaná práva je možné uplatnit u Správce písemně doporučeným dopisem nebo emailem zaslanými na shora uvedené adresy.

Kromě toho Nařízení umožňuje podat stížnost v souvislosti se zpracováním osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací a kontaktní údaje jsou dostupné na adrese https://www.uoou.cz/.

Dále má subjekt údajů právo kdykoliv bezplatné vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Na základě písemné žádosti Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.

Bude-li Správce užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je zde stanoven, poskytne informaci o tomto jiném účelu a další právními předpisy stanovené informace.